„Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“ Projektinė idėja „Važiuojam!“

 

Projekto vykdytojas: Europos socialinio fondo agentūra

Projekto partneris: VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

Projekto tikslinė grupė: 20 nedirbančių ir nesimokančių darbingo amžiaus socialinius sunkumus patiriančių asmenų.

Projekto tikslas: sukurti kaimo vietovėse gyvenančių asmenų grąžinimo į užimtumą modelį, taikant mobilių individualių konsultacijų ir pavėžėjimo paslaugas.

Projektas įgyvendinamas: Elektrėnų savivaldybės teritorijoje

Projekto trukmė: 6 mėn.

Projekto laikotarpis: 2021 m. gegužė  – 2021 m. lapkritis.

 

Projektinės idėjos įgyvendinimo aprašymas

 

Projektinė idėja "Važiuojam!" įgyvendinama Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.

Projektas skirtas nedirbantiems ir nesimokantiems darbingo amžiaus socialinius sunkumus patiriantiems asmenims, tame tarpe ir turintiems negalią, gyvenantiems nuo Elektrėnų savivaldybės centro nutolusiose kaimo vietovėse, kur nėra išvystytos viešojo susisiekimo paslaugos. Siekdami, kad ir projekto veiklos vyktų efektyviai, ir kad dalyviai turėtų galimybę susiradę darbą nuvykti į darbo vietą, organizuosime projekte dalyvaujančių asmenų pavežimą į darbą ir iš darbo.

Projekto veiklos yra sumodeliuotos etapais: tikslinių grupių formavimas, kiekvieno tikslinės grupės asmens individualus įvertinimas (poreikiai, gebėjimai ir lūkesčiai). Tuomet sudaromas individualus asmens integracijos į darbo rinką planas, kuriame numatomos bendrųjų gebėjimų stiprinimas, įgūdžių grįžimui į darbo rinką suformavimas, individualios ir grupinės konsultacijos – mokymai, profesinių kompetencijų vertinimas. Galutinis projekto veiklų etapas - užimtumo integracijos veikla ir praktinių įgūdžių įgijimas verslo įmonėse: susitikimai su darbdaviais, praktikos įmonėse, įdarbinimas, kontakto palaikymas su dirbančiu dalyviu bei darbdaviu.

Asmenims, kurie negali išvykti iš gyvenamosios vietos, bus organizuojami amatininkystės iš parankinių medžiagų mokymai suteikiant galimybę savo dirbiniais prekiauti InsertArt.com platformoje. Įvertinus dalyvių motyvaciją, iniciatyvą ir pažangą, dviem dalyviams bus kompensuotos vairavimo kursų išlaidos, vienam padovanosime dviratį, kaip priemonę vykti į darbą.

Bendra projekto tikslinė grupė - 20 asmenų, ne mažiau nei 40 proc. šių asmenų įgis gebėjimų, taps motyvuoti ir bus integruoti į darbo rinką.

 
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.